Förberedelser på universitetskliniken

För att du ska kunna bli aktuell för att få protonstrålbehandling på Skandionkliniken krävs att vi på Skandion har fått en remiss från en av Sveriges sju onkologiska kliniker som tillhör ett universitetssjukhus. Här hittar du kontaktuppgifter till universitetsklinikerna

Om du tillhör ett länssjukhus och din läkare anser att din sjukdom/tumör lämpar sig för denna typ av behandling skriver din ansvariga läkare på länssjukhuset en remiss till ditt närmaste universitetssjukhus.

Du kommer därefter att kallas till det universitetssjukhus dit remissen skickats. Alla förberedelser inför strålbehandlingen sker där.

Den exakta proceduren kan variera lite från klinik till klinik men vi ska här beskriva ett typexempel på vad som kan hända vid ditt besök på universitetskliniken.

 

Mottagningsbesök

Du kallas till ett läkarbesök på en av de sju universitetsklinikerna. Här får du mer utförlig information om protonstrålbehandling, de förberedelser som behöver göras innan behandling och hur allt kommer att fungera rent praktiskt under behandlingstiden i Uppsala. Olika landsting har olika regler och vid detta samtal kommer du att få veta vad som gäller för just dig om ekonomiskt bidrag, boende, resor etc.

 

Fixationstillverkning, Moulage

Det är viktigt att du kan ligga stilla och avslappnat när vi ger behandlingen. Samtidigt som det är viktigt att du ligger så att vi på ett så enkelt sätt som möjligt kan komma åt att behandla dig. Därför ser vi här till att hitta en bra behandlingsposition där du känner att du kan ligga upp mot 30-40 minuter utan att det smärtar eller på något annat sätt känns jobbigt.

Skandion och universitetsklinikerna har utarbetat gemensamma rutiner kring användandet av så kallade fixationer, positioneringshjälpmedel, som fästs på behandlingsbordet. Så som du ligger vid förberedelserna kommer du också att ligga hos oss på Skandion vid behandlingen.

CT

Datortomografi = CT-undersökning

En annan del av förberedelserna är att genomföra en datortomografi-simulering (CT eller PET-CT) vilket är en röntgenundersökning som visar tvärsnittsbilder av kroppen med tumörens läge och utbredning.

För att bilderna ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du kan ligga stilla och det går lättast om du kan slappna av. Om du har smärtor är det bra att ta din smärtlindrande medicin innan besöket och på så sätt kan det gå lättare för dig att ligga stilla. Prata med personalen om du tror att du kan komma att behöva någon ytterligare smärtlindring för att kunna ligga stilla.

Vid förberedande CT/PET-CT sätter sjuksköterskan markeringar i form av små tatueringsprickar på din hud och dessa används sedan vid starten av strål-behandlingen för att vi på ett säkert sätt ska kunna hitta tillbaka till det läge som du låg i vid CT-undersökningen.

Under själva behandlingsperioden kommer du även att få flera markeringar utritade på huden för att vi ska kunna positionera och ställa in strålfältet korrekt. Det är viktigt att du låter dessa markeringar sitta kvar under behandlingsperioden.

Tänk på att färgen som används vid markering kan färga av sig på dina kläder. Använd därför gärna oömma kläder närmast den del av kroppen som ska behandlas.

Tidsåtgång för en CT-undersökning är cirka 30-60 minuter medan en PET-CT kan ta längre tid.

Eclipse

Targetritning, dosplanering

På en dosplan bestämmer läkaren det tumörområde, target, som ska strålbehandlas och därefter planerar specialistsjuksköterskor och sjukhusfysiker hur detta område ska strålas för att uppnå bästa resultat. Till vår hjälp i detta arbete har vi avancerade datasystem som hjälper oss med beräkningarna. Detta planeringsarbete kan ta upp emot två veckor och görs på universitetskliniken.

Alla patienter som ska få protonstrålbehandling dosplaneras innan strål-behandlingen startar. Som underlag används de röntgenbilder som tagits på Datortomografin, CT:n, samt de bilder som eventuellt finns tillgängliga från tidigare undersökningar.

 

Överlämnande till Skandionkliniken

När targetritningen och dosplanen är färdiga hålls en gemensam rond mellan Skandionkliniken och universitetskliniken där vi diskuterar din plan och behandling.

När dosplanen är godkänd skickas alla uppgifter digitalt över till Skandionkliniken där vi tar över och startar vår förberedelseprocess. De eventuella positionerings-hjälpmedlen, fixationerna, som tillverkats skickas också de till Uppsala och Skandion.

 

Välkommen till Uppsala och Skandionkliniken!

Nu har det nog gått ett par veckor sedan du startade din förberedelseprocedur på någon av våra universitetskliniker. Dags för oss och dig att träffas i Uppsala!