Checklista för informationssamtal

 Checklista för information till patienter som ska få behandling på Skandionkliniken

  1. Protoner – varför och hur går det till?
  1. Personal på Skandionkliniken/Resurser vid vårdbehov
  1. Praktiska frågor – Resor, boende, ekonomisk ersättning etc.
  1. Kallelse från Skandionkliniken
  1. Ankomstsamtal/start av behandlingen
  1. Hudvård/Eventuella biverkningar
  1. Uppföljning på hemmaklinik 

1. Protoner – varför och hur går det till?

 Vad är protonterapi?

Vid traditionell strålbehandling (röntgenstrålning och elektronstrålning) kan det inte undvikas att också annan vävnad än cancertumören får en hög stråldos. Strålningen går till stor del rätt igenom kroppen vilket innebär att även friska organ påverkas. I vissa fall kan det leda till att tumören inte kan behandlas med strålning. I andra fall kan tillräckligt hög dos av strålningen inte ges på grund av livshotande skador på andra organ eller vävnader.

Protoner växelverkar på ett helt annat sätt med materia än traditionell strålning. Energin i en protonstråle kan varieras så att stråldosen i stort sett helt och hållet hamnar på ett visst förutbestämt djup. Därför kan strålningen nästan helt koncentreras till själva tumören med protonterapi, vilket innebär att stråldosen kan höjas med betydligt mindre risk för biverkningar.

Protonterapi är aktuellt för patienter vars tumörer ligger nära känsliga organ i huvud, bröst eller bukhåla. Vidare är protonterapi särskilt lämpligt för barn och unga vuxna.

 

 

Om behandlingen

Protonterapi går till på samma sätt som annan strålbehandling. Patienten placeras på ett behandlingsbord och måste ligga alldeles stilla under den stund som strålningen ges, ofta bara någon minut.

Förberedelsen inför behandlingen kommer att ske antingen i något av förberedelserummen eller inne på behandlingsrummet. De patienter som fixeras inne i förberedelserummet transporteras med trolley till behandlingsrummet. Räknar man in tiden för förberedelse så tar det ca 20 minuter.

Första behandlingen tar lite längre tid. Under behandling och bildtagning går personalen ut ur behandlingsrummet men har kontakt med patienten hela tiden via kamera och högtalare. Behandlingsperioden varierar beroende på vilken cancerform patienten har, i genomsnitt är den fem till sex veckor med dagliga behandlingar.

Protonterapi kan ges som enskild behandling eller som kombinationsbehandling med fotoner.

Majoriteten av Skandionklinikens patienter kommer att inkluderas inom ramen för någon studie.


2. Personal som arbetar kliniskt på Skandionkliniken/resurser vid  vårdbehov

 På Skandionkliniken arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans.

Receptionen är bemannad av en undersköterska som också kommer att kunna vara behjälplig med rådgivning och omläggningar. Där finns även en läkarsekreterare tillgänglig.

Inne på kliniken arbetar onkologisjuksköterskor. Vi bemannar två behandlingsapparater, en datortomograf, ett förberedelserum och koordinatorenheten. Vi arbetar enligt PAS-systemet(Patientansvarig sjuksköterska) och fördelar patienterna mellan oss.

Vi är alltid bemannade med läkarkompetens. Onkologer från alla Sveriges universitetssjukhus arbetar på Skandionkliniken under kortare eller längre perioder.

Patienten kommer alltså alltid att ha möjlighet att träffa läkare på Skandionkliniken, antingen vid planerade läkarbesök eller om behov uppstår. Frekvensen för planerade läkarbesök finns angivet i de protokoll/vårdprogram som bör finnas tillgängligt på varje universitetssjukhus. Om patienten skulle vara i behov av akut vård utanför Skandionklinikens öppettider, hänvisas de till Akademiska sjukhuset. Alla patienter får denna information vid ankomstsamtalet med sin PAS.

Om patienten är inplanerad för konkomittant cytostatika eller är i behov av annan typ av vård, blodprovstagning, inläggning på vårdavdelning, dietist, tandläkare, psykosocialt stöd, etc. kommer detta att remitteras till Akademiska Sjukhuset som vi har avtal med.

Vi har också alltid tillgång till sjukhusfysiker. Skandionkliniken har tre heltidsanställda sjukhusfysiker och därutöver bemannas fysiksidan av sjukhusfysiker verksamma på alla de sju universitetssjukhusen enligt ett rotationsschema.

Utöver detta har vi en IT-ansvarig och en IT-tekniker som hanterar de tekniska frågorna kring Mosaiq och Eclipse.Vi har fullserviceavtal på CT:n och IBA:s utrustning hanteras fullt ut av IBA:s egna team som finns på plats dygnet runt.

 

3. Praktiska frågor

Det är koordinatorn på Skandionkliniken som i samordning med koordinator på hemmakliniken bokar tid och boende för patienten. Skandionklinikens koordinator planerar även övriga aktiviteter under vårdtiden på Skandionkliniken som till exempel cytostatika, kurator, dietist, lekterapi, lab etc. Vad gäller resor, boende och mat bekostas det enligt gällande regler för respektive landsting. Det är ni på hemmakliniken som ansvarar för att patienten få information om vilka regler som gäller under tiden på Skandionkliniken.

I anslutning till Skandionkliniken ligger von Kraémers hotell, som fungerar som både patienthotell och vanligt hotell. I närheten ligger även Ronald MacDonald hus för barnfamiljer med svårt sjuka barn.

 

4. Kallelse från Skandionkliniken

 I god tid innan behandlingsstart kommer patienten att få en kallelse hemskickad från Skandionkliniken med tider för ankomstsamtal, förberedelser och start av behandlingen.

Här finns också kontaktuppgifter till oss om frågor och funderingar kvarstår efter informationssamtalet på hemmakliniken eller om någon tid behöver ändras.

 

5. Ankomstsamtal/start av behandling

 Vid första besöket på Skandionkliniken kommer patienten att få träffa den sjuksköterska som ska ansvara för patienten under vistelsen hos oss. Vid detta första samtal går vi igenom eventuella kvarstående frågor och funderingar, praktisk information kring behandlingen, eventuella biverkningar och hur de hanteras.

Patienten kommer också att få en rundvandring på avdelningen och om möjligt också gå in i behandlingsrummet. Anhöriga är varmt välkomna vid detta tillfälle. Om behov finns eller om sjuksköterskan gör sådan bedömning, ordnar vi också ett läkarbesök vid detta tillfälle.

Vi vill att patienten har med sig en aktuell läkemedelslista och legitimation till detta första möte.

Därefter görs en förberedande CT med syfte att kontrollera fixationsutrustning och dosplanen. Vi låter också patienten provligga och provåka trolley, en vagn som kan transportera patienten i behandlingsläge mellan våra olika rum, om den ska användas. Vilka patienter som ska använda trolleyn vet vi inte förrän bokningen är klar. Patienten kommer därefter att göra ytterligare undersökningar på CT:n under behandlingens gång enligt ett intervall bestämt i studieprotokollet eller om behov uppstår pga. eventuellt ändrad anatomi.

Start av behandlingen görs antingen samma eller nästföljande dag. Ansvarig sjuksköterska är närvarande i möjligaste mån.

 

 

Trolley-vagnen dockas på behandliingsbordet

 

6. Hudvård/eventuella biverkningar

 Våra metoder för hantering av eventuell uppkomst av biverkningar finns publicerade i RMT+, Skandionklinikens dokumenthanteringssystem, som kan nås av alla som arbetar på någon universitetsklinik via Skandionklinikens portal. Hör med dina Skandionansvariga hur du ska få tillgång.

 

7. Uppföljning

Efter avslutad behandling återgår patienten till sin hemmaklinik för uppföljning.